اخبار ویندوز

حمله باج افزار wannacrypt به سازمان ها و کاربران

حمله باج افزار wannacrypt به سازمان ها و کاربران

حمله باج افزار wannacrypt به سازمان ها و کاربران هشدار برای سازمان ها با افزار wannacrypt در کمین است راه های جلو گیری از باج افزار wannacrypt در سرور ها و کامپیوتر های شخصی حمله جهانی باج افزار wannacrypt به سازمان ها و کاربران حمله باج افزار wannacrypt به ایران مرکز ماهر تاکنون بیش از ۲۰۰ قربانی آلوده به باج افزار Wannacrypt را در فضای سایبری ایران شناسایی کرده است. این باج افزار از چند روز پیش با قابلیت خودانتشاری در سراسر جهان ش...

ادامه مطلب